magiaspojrzenia

69 tekstów – auto­rem jest ma­gias­poj­rze­nia.

Chcę od­począć od te­go mias­ta, w którym pełno Ciebie.. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 7 sierpnia 2011, 13:07

Mam nadzieję, że usunąłeś wszys­tkie mo­je zdjęcia z te­lefo­nu ?
Masz prze­cież te­raz ją. Swo­je no­we szczęście. Szczęście, o które ja tak długo wal­czyłam u Ciebie.
W za­mian nie dos­tałam nic.
On: Przecież [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 6 fiszek • 1 sierpnia 2011, 00:16

Ktoś zdmuchnął ogień, ze świecy Wasze­go życia.
Tym sa­mym nie dał Wam szans.


Boże, dlacze­go od­chodzą zaw­sze Ci naj­wspa­nial­si?
NA ZAW­SZE W SER­CACH NASZYCH! [*] [*] [*] 

myśl
zebrała 6 fiszek • 11 lipca 2011, 22:36

Bo­li mnie to, że kiedy szłam zo­baczyłam Cię z inną. Byłam wte­dy z Tobą umówiona w tym miej­scu. Zo­baczyłeś mnie, od­wróciłeś i poszedłeś. Za­bolało. Bardzo. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 6 lipca 2011, 20:17

Z cza­sem przyz­wycza­jamy się do te­go, że pew­ne sy­tuac­je mu­siały zos­tać zakończone..
Lecz wspom­nienia zaw­sze po­zos­taną te lep­sze i te gor­sze.. ale one są bezcenne.
Nie da ich się wy­mazać z pa­mięci. One zaw­sze będą.. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 24 czerwca 2011, 21:15

Chciałam zwyczaj­nie porozmawiać.
Nie widzieliśmy się tak długo.
Te­raz, gdy jes­teś tak blis­ko nie masz dla mnie czasu. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 3 marca 2011, 21:32

kładąc się spać myślę o To­bie. w no­cy budzę się co chwilę i zaw­sze Ty jes­teś w moich myślach. później nad­chodzi ra­nek, bar­dzo szyb­ko się budzę z myśla­mi o To­bie. i tak [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 20 lutego 2011, 19:47

Pa­miętam jak mieliśmy po czte­ry góra pięć lat, ba­wiliśmy się w 'dom'. Ro­biliśmy plac­ki z pias­ku. Później dla za­bawy wzięliśmy ślub. Te­raz dość często o tym wspo­mina­my, śmieje­my się z te­go. Wiesz..? Te­raz war­to by było zro­bić plac­ki, ale już nie ta­kie z piasku.
myśl kiero­wana ku mo­jemu mężowi z dzieciństwa... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 31 stycznia 2011, 18:34

Le­piej będzie jak zos­ta­niemy ta­kimi zna­jomy­mi, który­mi by­liśmy do tej pory.. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 27 stycznia 2011, 12:10

nie widziałam Cię już.. 73 dni.


wra­caj T. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 26 stycznia 2011, 18:06

magiaspojrzenia

Kim jestem...? Jaka jestem...? Myślę, że to najmniej odpowiednie miejsce aby opisywać siebie... Wystarczy, że znacie moje myśli... Reszta niech będzie milczeniem..

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

magiaspojrzenia

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność